PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
PZK. Polski Związek Krótkofalowców. Polish Amateur Radio Union.
HomeDownloadForumArtykułySzukaj
Witaj [Gościu], Dla członków PZK: (Rejestracja)  |  Home  Home
English version
90 YEARS OF PZK
BIP PZK
Szukaj znaku
W bazie OSEC
(3291 członków/członkiń PZK):



Nawigacja
Zadanie publiczne NDAP
Foto galerie PZK
Użytkowników online
Gości online: 10
Użytkowników online: 0
RSS

UKE - wyjaśnienia, interpretacje
Dodane przez SP1THJ dnia 2007-01-07 / 18:31

UKE - Wyjaśnienia, interpretacje.

1. Opłaty skarbowe - zmiana konta (informacja z dnia 2008-01-15).

Zgodnie z art. 6 ust 1, pkt 3 Ustawy o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( Dz. U. Nr 225, poz. 1635) z chwilą złożenia wniosku o wydanie pozwolenia radiowego powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określonej w załączniku do ustawy (cz. III poz. 44),

w wysokości: 82,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote).

Opłatę skarbową należy wpłacać:

bezgotówkowo na konto:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Dzielnicy Wola
Bank Handlowy w Warszawie S.A.
54 1030 1508 0000 0005 5003 6045


lub gotówką w kasie:

Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa - Dzielnicy Wola
Al. Solidarności 90; 01-003 Warszawa

lub w znakach skarbowych:

Zapłata należnej opłaty skarbowej do dnia 31 grudnia 2008 r. może być dokonywana także nabytymi i niewykorzystanymi przed dniem 1 stycznia 2007 r. znakami opłaty skarbowej o odpowiedniej wartości, których wzór został określony w przepisach obowiązujących od dnia 1 lutego do dnia 31 grudnia 2006 r., zgodnie z ustawą z dnia 13 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.07.128.883).

Pozdrawiam

Warszawa, dnia 2008-01-15.
Marek Ambroziak -sp5iyi
inspektor UKE


2. Ponowne uzyskanie pozwolenia.

W przepisach wykonawczych do Prawa telekomunikacyjnego w postaci rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie rodzajów pozwoleń w służbie radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 169, poz. 1774), jednym z istotnych zapisów był ograniczony okres ważności pozwoleń radioamatorskich - do 10 lat.
Minister Infrastruktury określił zasady nieodpłatnej wymiany zezwoleń wydanych wcześniej na czas nieokreślony na zgodne z rozporządzeniem pozwolenia .

W § 12 ust. 1 był podany okres 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia na wymianę zezwoleń wydanych na czas nieokreślony - wymiana na zgodne z rozporządzeniem pozwolenie nie podlegała opłacie skarbowej. Okres złożenia wniosku o wymianę minął 16 sierpnia 2005.

Po 16 sierpnia 2005 r. zezwolenia nie są już wymieniane i nie upoważniają do używania radiostacji amatorskich.

Ci, którzy w okresie do 16 sierpnia 2005r nie skorzystali z możliwości wymiany zezwoleń, mogą w dowolnym terminie wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia z wcześniej przydzielonym znakiem wywoławczym, pamiętając o konieczności spełnienia wymagań ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) i już nowego, obowiązującego od 3 września 2005 r Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie pozwoleń dla służby radiokomunikacyjnej amatorskiej (Dz.U. Nr 168, poz. 1408).

Aby uzyskać pozwolenie należy posiadać świadectwo operatora radiowego (CEPT) odpowiedniej klasy dla wnioskowanej kategorii pozwolenia, zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 29 sierpnia 2005 r. - w sprawie świadectw operatora radiowego (Dz.U. Nr 168, poz. 1407) lub świadectwo zagraniczne zgodne z zaleceniem CEPT T/R 61-02 (HAREC).

W przepisach przejściowych rozporządzenia z 29 sierpnia 2005 r.- w sprawie świadectw operatora urządzeń radiowych jest zapis (w § 26. ust 1 pkt 5) o możliwości wymiany wcześniej uzyskanych świadectw uzdolnienia i innych dokumentów ( np. Uprawnienia operatorskie ) uprawniających do obsługi urządzeń radiowych w radiokomunikacyjnej służbie amatorskiej na odpowiednie określone w rozporządzeniu świadectwa operatora urządzeń radiowych.


Należy wypełnić formularz wniosku (przesyłam w załączeniu) i po dokonaniu wpłaty kwoty 12,50 zł za wymianę św. klasy A lub odpowiednio 10 zł za wymianę świadectwa klasy B, na konto UKE (jak na odwrocie formularza) wniosek z wymienianym świadectwem uzdolnienia lub uprawnieniem radiooperatorskim oraz dowodem wpłaty należnej kwoty proszę przesłać na adres podany w nagłówku wniosku.

Świadectwa uzdolnienia do roku 1968 wydawane były przez Komisje egzaminacyjne PZK działające przy ZG PZK lub oddziałach wojewódzkich PZK, które to z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1959 r. i 1964 r., egzaminowały i wydawały świadectwa uzdolnienia. Od 1969 r. czynności te z mocy rozporządzeń M.Ł. z 1968 r. i 1986 powierzono Inspektoratom Okręgowym PIR. Świadectwa powinny być w posiadaniu osób je uzyskujących, od 1969 roku świadectwa wydawane były dla zdających często za pośrednictwem PZK, LOK lub ZHP w zależności od przynależności organizacyjnej. W razie zagubienia świadectwa można zwrócić się do OO UKE, jeżeli znajdują się w posiadaniu Urzędu mogą być udostępnione zainteresowanym. Niemożliwe jest wydanie nowego świadectwa na podstawie wiedzy o jego posiadaniu, a jedynie można wymienić posiadane wcześniej świadectwo na zgodne z CEPT.

W przypadku braku świadectwa jedyną drogą ponownego uzyskania pozwolenia będzie przystąpienie do egzaminu.


Po wymianie wysyłamy świadectwo na adres wskazany we wniosku listem poleconym.

Po czym należy wystąpić z wnioskiem o ponowne wydanie pozwolenia do właściwego względem zamieszkania wnioskodawcy Oddziału Okręgowego Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Adresy i kontakty do OO UKE.

Marek Ambroziak sp5iyi
tel. 022/53-49-180
M.Ambroziak@uke.gov.pl


Pliki do pobrania:

1. Wniosek o wydanie-wymianę świadectwa UKE.RTF (zmiana 2007-11-08)
2. Wniosek o wydanie-zmianę pozwolenia UKE.RTF (zmiana 2008-01-15)
3. Wniosek o wydanie-wymianę świadectwa UKE.PDF (zmiana 2007-11-08)
4. Wniosek o wydanie-zmianę pozwolenia UKE.PDF (zmiana 2008-01-15)

3. Sprawa zwolnień z opłaty skarbowej.

Prawo do zwolnienia z opłat skarbowych przy wydawaniu Pozwoleń radiowych (praca stacji okolicznościowych, pozwolenia na przemienniki, itp.) przysługuje jednostkom będącym w strukturze PZK. To Oddziały Terenowe (OT PZK) i Kluby P, Y, Z i K. Jest jeden warunek, a mianowicie na wniosku o wydanie Pozwolenia musi być podpis i pieczęć Prezesa OT, do którego klub należy. To jest uwarunkowane zgłoszeniem klubu w OT i przynajmniej 3 osobową reprezentacją PZK we władzach klubu.

PZK jako Organizacja PP (Pożytku Publicznego) zgodnie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z dnia 29 maja 2003 r.) ma prawo do korzystania ze zwolnień z opłaty skarbowej. Precyzuje to art. 8 pkt. 4 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.).

Art. 24. ust 1. Organizacji pożytku publicznego przysługuje, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zwolnienie od:
1) podatku dochodowego od osób prawnych,
2) podatku od nieruchomości,
3) podatku od czynności cywilnoprawnych,
4) opłaty skarbowej,
5) opłat sądowych
- w odniesieniu do prowadzonej przez nią działalności pożytku publicznego.

USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn.) Art. 8. Zwalnia się od opłaty skarbowej:
4)organizacje pożytku publicznego, jeżeli składają podania, występują z wnioskiem o dokonanie czynności urzędowej lub z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, bądź wystawiają dokumenty - wyłącznie w związku z nieodpłatną działalnością pożytku publicznego w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Z tego przywileju mogą korzystać kluby zrzeszone w PZK (Y.. Z... lub też K..). Występując z wnioskiem o pozwolenie lub zmianę pozwolenia (znaki okolicznościowe lub kontestowe) należy dołączyć zaświadczenie lub poświadczyć na wniosku podpisem i pieczęcią OT przynależność do PZK podając nr KRS 000088401 z podaniem inf.

Nieodpłatna działalność OPP jest zapisana w KRS w dziale 3, rubryka 4, pkt 2, ppkt. 2, 10 i 11.

4.  Zasady wydawania znaków wywoławczych.

Sposób wykorzystania znaków wywoławczych określają administracje łączności i przekazują te informacje do ITU. Alfabetyczny wykaz znaków wywoławczych publikowany jest w urzędowym Biuletynie ITU.

Zgodnie z Regulaminem Radiokomunikacyjnym znaki dla polskich stacji amatorskich mają postać XX(0-9)YYYY gdzie,
• XX – prefiks składający się 2 liter lub kombinacji cyfry i litery,
• (0-9) – cyfry 1-9 są to numery okręgów,
• YYYY- sufiks składający się z maksimum z 4 znaków pisarskich z czego ostatni musi być literą.

Znaki polskich stacji amatorskich zależnie od przeznaczenia składają się z:

• prefiksu SP, SQ cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks  1-3 litery - znaki przeznaczone dla  stacji amatorskich indywidualnych i klubowych.
z zastrzeżeniem, że znaki stacji klubowych składają się z prefiksu SP i z trzyliterowego sufiksu, z których pierwsza może być K, P, Y lub Z. Wyjątkiem są znaki przydzielane dla centralnej stacji Polskiego Związku Krótkofalowców SP0PZK czy klubów ogólnopolskich zrzeszonych w PZK, np. SP0DXC, SP0OTC.
• prefiksu SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu) sufiks  2-3 litery - znaki przeznaczone dla  zagranicznych stacji pracujących z terytorium  Polski.
• prefiksu SR cyfry  1-9 (oznaczającej numer okręgu) lub 0, sufiks 1,2 lub 3 litery -znaki przeznaczone dla stacji bezobsługowych ( przemienników analogowych lub cyfrowych, radiolatarni )
• prefiksu HF, SN, SP, SQ, 3Z  cyfry 0-9 i czterech znaków pisarskich z których ostatni musi być literą - znaki stacji okolicznościowych (wydawane na okres do 3 miesięcy), wyjątek – po prefiksie HF nie może być cyfra 0,
• prefiksu HF, SN, SO cyfry 1-9 (oznaczającej numer okręgu)  sufiks jedna litera - znaki przeznaczone dla stacji kontestowych ( używanych wyłącznie w zawodach lub konkursach krótkofalarskich) ,
• prefiksu HF cyfra 0 sufiks  2 lub 3 litery - znaki przeznaczone dla stacji pracujących z Polskiej Stacji Antarktycznej – Wyspa Króla Jerzego,

Znaki okolicznościowe i kontestowe przydzielane są osobie, która posiada pozwolenie radioamatorskie i wystąpi z wnioskiem do właściwej względem zamieszkania Delegatury UKE. Przydział znaków o których mowa powyżej realizowany jest poprzez wydanie decyzji zmieniającej pozwolenie w zakresie przydzielonego znaku wywoławczego – w posiadanym przez wnioskodawcę pozwoleniu radiowym, wydanej na podstawie art. 155 § 1 K.p.a. Wniosek w sprawie należy składać do właściwej terytorialnie delegatury UKE. Decyzja w sprawie powyższej zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Obszar okręgów wywoławczych:
 
1  - województwo Zachodnio-Pomorskie 
2  - województwo Kujawsko-Pomorskie i Pomorskie
3  - województwo Lubuskie i Wielkopolskie
4  - województwo Podlaskie i Warmińsko-Mazurskie
5  - województwo Mazowieckie
6  - województwo Dolnośląskie i Opolskie
7  - województwo Łódzkie i Świętokrzyskie
8  - województwo Lubelskie i Podkarpackie
9  - województwo Małopolskie i Śląskie

Znaki wywoławcze mogą być łamane ( / ) przez litery "p", "m", "mm" lub  "am"  podczas pracy stacji w następujących sytuacjach:
/p     - stacje przenośne
/m  - z pojazdów  kołowych  lub jednostek pływających po wodach terytorialnych RP
/mm - z jednostek pływających poza wodami terytorialnymi RP
/am  - ze statków powietrznych

Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło



Nie jesteś jeszcze naszym Użytkownikiem?
Kilknij TUTAJ żeby się zarejestrować.

Zapomniane hasło?
Wyślemy nowe, kliknij TUTAJ.
NEWSLETTER
RADMOR
AVANTI
HELION
IWOP
Certyfikat SSL
Ubezpieczenia
Etyka i procedury
Polecamy






Zespół SN0HQ















PZK©. Wszelkie prawa zastrzeżone |   Administracja techniczna - RF POLAND ENT. |   Kontakt z administratorem: admin@pzk.org.pl

Original TweakIt by: Madman ˇ Re-designed, Re-coded & Ported by: PHP-Fusion Themes
Powered by PHP-Fusion © 2003-2005

62,633,586 Unikalnych wizyt